Regulamin

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem Serwisu prowadzonego przez
Ticket Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1 Definicje

 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Ticket Group.
 7. Organizator - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. promotorzy muzyczni, kluby sportowe, teatry, filharmonie) zajmująca się organizacją imprez, na które uprawnionymi do wejścia są osoby posiadające Bilet.
 8. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Ticket Group na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin.
 9. Faktura - dokument sprzedaży w formie elektronicznej wystawiany i przesyłany w formacie pliku PDF na adres wskazany przez Klienta w ramach procesu zakupu Biletu.
 10. TICKET GROUP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Batorego 10, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym 00000634893, NIP 7010708282, REGON: 367977176 zwany dalej Ticket Group.
 11. Serwis - platforma internetowa do sprzedaży Biletów na Imprezy znajdująca się pod adresem ww.ticketclub.pl.
 12. Impreza - każde widowisko kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu.
 13. Obiekt - miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
 14. Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Bilet - dokument uprawniający do udziału w Imprezie.
 16. Bilet Elektroniczny - elektronicznie generowany Bilet do samodzielnego wydruku przez Klienta Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wydrukowany Bilet Elektroniczny posiada kod kreskowy, jest traktowany jako pełnoprawny Bilet i stosuje się do niego odpowiednio regulacje niniejszego Regulaminu dotyczące Biletu.
 17. Bilet Kolekcjonerski - Bilet z kolorowym nadrukiem dostępny w serwisie www.ticketclub.pl lub na stronie własnej Organizatora. Bilet Kolekcjonerski drukowany jest na specjalnym, dedykowanym blankiecie.
 18. Punkt Sprzedaży - punkt stacjonarny sieci Ticket Group prowadzący sprzedaż Biletów przez Serwis na podstawie obowiązującej umowy współpracy z Ticket Group.
 19. Bilet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy lub miejsca wyznaczonego przez Organizatora, umożliwiającego wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 20. Opłata serwisowa - opłata należna z tytułu korzystania przez Klienta z Serwisu na stronie www.ticketclub.pl. w wysokości 4,5% sumy cen zamówionych Biletów oraz kosztu dodatkowych elementów zamówienia wybranych przez Klienta.
 21. Koszyk - umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane biletu; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu użytkownikowi.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ticket Group w Serwisie z zastrzeżeniem, że regulaminy Organizatorów poszczególnych Imprez (w tym spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na Klientów dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Ticket Group na rzecz Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Ticket Group oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Ticket Group określa, które rodzaje usług świadczonych w Serwisie są podporządkowane odrębnym regulaminom.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 7. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu.
 8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 9. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Imprezy, na którą wystawiony jest Bilet, umieszczonym na stronie Serwisu lub stronie internetowej Organizatora, regulaminem Obiektu, na którym Impreza się odbywa. Zasady korzystania z Obiektu są udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu, oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup Biletu Klient akceptuje owe regulaminy i zasady.

§ 3 Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. Poprzez formularz dostępny w Serwisie.
  2. Osobiście w Punkcie Sprzedaży posiadającym aktywny system sprzedaży.
 2. Opłatę za Bilet można uiścić w następujące sposoby:
  1. W przypadku zakupu przez Serwis, za pomocą ePrzelewu lub karty płatniczej (płatności obsługiwane przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) albo przelewu bankowego na podane przy zamówieniu konto.
  2. W przypadku osobistego kupna w Punkcie Sprzedaży, gotówką lub kartą płatniczą, o ile ta forma płatności będzie dostępna.
 3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest dostępny tylko jeden sposób dokonywania płatności.
 4. Do kosztów realizacji zamówienia doliczana jest opłata dodatkowa w postaci opłaty za dostawę oraz Opłaty serwisowej.
 5. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT.
  1. Dla Biletów zakupionych przez Serwis faktura wystawiana jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności i wysyłana drogą mailową z potwierdzeniem opłacenia zamówienia.
  2. Dla Biletów zakupionych przez Serwis faktury wysyłane są wyłącznie elektronicznie.
  3. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
  4. Na zamówienie Klienta możliwy jest odbiór osobisty faktury w siedzibie TICKET GROUP. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
  5. W przypadku zakupu Biletów w Punkcie Sprzedaży, fakturę wystawia Punkt Sprzedaży.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu - potwierdzenia zakupu w Serwisie lub faktury VAT. W przypadku zakupu Biletu lub Biletów w Punkcie Sprzedaży należy zachować paragon.
 7. Szczegółowe warunki zakupu Biletu na stronie internetowej ticketclub.pl przez Serwis:
  1. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Serwis jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
  2. Dla stron wiążące są informacje zawarte w Serwisie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena, charakterystyka Biletu i sposób dostarczenia Biletu.
  3. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zatwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma informację o numerze konta bankowego wraz z numerem zamówienia, który należy umieścić w tytule przelewu przy płatności za Bilety.
  4. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.
  5. Ticket Group nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do formularza.
  6. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup maksymalnie 8 sztuk Biletów, o ile Organizator poszczególnej Imprezy nie zdecyduje inaczej. Liczbę Biletów dostępnych w jednej transakcji Organizator może dowolnie zmniejszać lub zwiększać.
  7. Dla każdego konta Klienta w Serwisie przysługuje możliwość zakupu maksymalnie 8 sztuk Biletów na jedną Imprezę, co oznacza, że jedna osoba może kupić łącznie nie więcej niż 8 Biletów (w jednym zamówieniu lub w większej ilości zamówień). W przypadku zakupu przez jedną osobę liczbę przekraczającej ustanowiony limit, Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakupionych Biletów.
  8. Wybrane Bilety (dodane do „koszyka”) pozostają zarezerwowane przez 15 minut, w tym czasie Klient powinien przejść do zakładki umożliwiającej finalizację zamówienia, czyli wyboru metody płatności i dostawy. Jeżeli tego nie dokona w tym czasie, rezerwacja jest anulowana. Jeżeli Klient nie sfinalizuje zamówienia w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
  9. Klient ma możliwość zamówienia także dostępnych dodatkowych produktów, widocznych w trakcie składania zamówienia, w postaci biletowego etui prezentowego. Jedynie przy zakupie Biletu Elektronicznego nie ma możliwości zamówienia biletowego etui prezentowego.
  10. Duplikaty Biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator Imprezy przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów jest możliwe po wypełnieniu formularza dostępnego pod linkiem. Opłaty administracyjnej za wystawienie duplikatu w wysokości 10 PLN za sztukę Biletu.
  11. W przypadku wybrania dodatkowych elementów zamówienia, po ich zaznaczeniu pojawi się cena, która zostanie uwzględniona w kwocie należności na końcu zamówienia.
  12. Zamówienie uważa się za złożone w momencie, gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności i metodę dostawy.
  13. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:
   1. w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Serwisie, w przypadku zadeklarowania płatności przelewem, a w tym terminie wpłata na koncie nie została zaksięgowana;
   2. w terminie 15 min od dnia złożenia zamówienia w Serwisie, w przypadku zadeklarowania płatności za pomocą systemu Przelewy24 – PayPro S.A., a w tym terminie nie będzie pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Możliwość zakupu Biletów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest po uprzednim skontaktowaniu się z Ticket Group za pomocą adresu e-mail: niepelnosprawni@ticketclub.pl.

§4 Zakup biletu

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Po zalogowaniu się do Serwisu każdy Klient może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Klient dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Klient może dokonać zakupu określonej na stronie Imprezy liczby Biletów.
 3. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Serwisie.
 4. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet oraz, w przypadku zakupu przez Internet, opłata kosztów przesyłki i/lub kosztów dodatkowych.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 6. Bilety zakupione w Punkcie Sprzedaży uważa się za odebrane w momencie otrzymania od sprzedawcy zadrukowanych blankietów wraz z dowodem sprzedaży w Punkcie sprzedaży.
 7. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora Punktu Sprzedaży.
 8. Bilety zamówione przez Serwis:
  1. Wysyła na terenie Polski za pośrednictwem firm wysyłkowych, w tym Poczty Polskiej i DHL.
  2. Udostępnia możliwość jego wydruku w przypadku wybrania opcji Biletu Elektronicznego.
 9. Prawo wyboru sposobu dostarczenia Biletu lub Biletów przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazana tylko jedna możliwość. Klientowi przysługuje prawo wyboru sposobu dostarczenia Biletu lub Biletów. W szczególnych przypadkach może zostać wskazany tylko jeden sposób dostawy Biletu, z uwagi na czas, jaki pozostał do dnia Imprezy licząc od dnia zakupu Biletu.
 10. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny.
 11. W przypadku zamawiania Biletów przez Serwis, gdy dostarczony Bilet będzie nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Biletu oraz nie później niż 7 dni roboczych przed datą Imprezy zobowiązany jest zgłosić ten fakt drogą elektroniczną na adres bilety@ticketclub.pl.
 12. W przypadku wybrania przesyłki jako metody odbioru:
  1. Bilety będą dostarczone Klientowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
  2. Bilety wysyłane będą do Klienta nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem) lub od otrzymania pozytywnej autoryzacji płatności (w przypadku płatności przez system Przelewy24 – PayPro S.A.).
 13. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za Bilety utracone lub zagubione przez Pocztę Polską lub podmiot świadczący usługi kurierskie czy też za opóźnienie w ich dostawie. Wszelkie roszczenia dotyczące dostawy Biletu skierowane do Ticket Group będą kierowane przez Ticket Group do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie Biletu.
 14. W przypadku, gdy zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta do dwóch dni przed rozpoczęciem Imprezy, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres bilety@ticketclub.pl.
 15. W przypadku wybrania Poczty elektronicznej (e-mail) jako metody odbioru:
  1. Klient posiadający konto Klienta w Serwisie odbiera Bilet, po opłaceniu rezerwacji, poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie ze strony Serwisu (po zalogowaniu, w zakładce Moje bilety). Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na Imprezę.
  2. W przypadku zakupu Biletu bez logowania się do Serwisu Klientowi jest przesyłany na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, link do wygenerowania Biletu Elektronicznego.
 16. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu Elektronicznego przez Klienta lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane zakupionego Biletu Elektronicznego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

§ 5 Voucher Ticket Group

 1. Voucher jest to bon towarowy wydany na okaziciela, posiadający unikalny kod, uprawniający Klienta do jego realizacji za pośrednictwem Serwisu.
 2. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Voucherów:
  1. Voucher Ticket Club – pozwalający Klientowi na zakup dowolnego biletu w ramach Serwisu,
  2. Voucher Organizatora – pozwalający Klientowi na zakup tylko biletów na wydarzenia wskazanego Organizatora w ramach Serwisu.
 3. Vouchery mogą być emitowane w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Zakup Vouchera w Serwisie odbywa się na zasadach takich jak zakup Biletu, stosuje się postanowienia paragrafu 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Wartość Vouchera równa jest wartości nominału widniejącego na Voucherze.
 6. Vouchera jest jednorazowy i może być wykorzystany tylko w ramach jednego zmówienia Klienta w Serwisie.
 7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 8. Data ważności Vouchera podana jest na Voucherze.
 9. Voucher jest aktywowany automatycznie w momencie wydania. Voucher nie aktywowany przez Ticket Group jest nieważny. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony.
 10. Ticket Grup ma prawo odmówić realizacji Vouchera w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Vouchera,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Vouchera, w szczególności: utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera.
 11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec Ticket Group żadne roszczenia.
 12. Zasady wykorzystania Vouchera:
  1. przy dokonywaniu zakupu określonego zamówienia Klient może wykorzystać wyłącznie jeden Voucher,
  2. w wypadku, gdy cena zamówienia składanego przez Klienta z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa niż wartość nominalna Vouchera, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę,
  3. w wypadku, gdy cena zamówienia składanego przez Klienta z wykorzystaniem Vouchera będzie niższa niż wartość nominalna Vouchera, System nie zwraca różnicy.
 13. Realizacja Vouchera odbywa się w Systemie w procesie finalizacji zamówienia poprzez wprowadzenie w odpowiednie pole unikalnego kodu znajdującego się na Voucherze.
 14. System nie nalicza opłaty serwisowej do wysokości wartości nominalnej Vouchera dla zamówienia składanego przez Klienta z wykorzystaniem Vouchera.
 15. Klient zobowiązany jest do zachowania Vouchera do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, na które zakupił Bilet przy jego użyciu.
 16. Klient nie ma możliwości uzyskania faktury VAT do zamówienia z wykorzystaniem Vouchera w przypadku, gdy przy zakupie Vouchera nie była wystawiana dla Klienta faktura VAT.
 17. Ticket Group nie odpowiada za udostępnianie Vouchera przez posiadacza osobom trzecim i użycie go przez osoby nieuprawnione.
 18. Klient poprzez zakup Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 19. Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 20. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres: kontakt@ticketclub.pl lub pisemnie na adres Ticket Group.
 21. Voucher otrzymany od Ticket Group w ramach wymiany za bilet w sytuacji odwołania lub zmiany daty wydarzenia nie podlega zwrotowi.
 22. Przy zakupie Vouchera Klient ma prawo od odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Ticket Group na adres siedziby lub na adres e-mail kontakt@ticketclub.pl za wyłączeniem sytuacji, gdy usługa objęta Voucherem została już zrealizowana.
 23. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.
 24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym paragrafie dotyczących Voucherów będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Ticket Group zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.
 2. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Organizatorów.
 3. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Ticket Group.
 4. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
  2. Za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 5. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Imprezy leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 6. Informacje na temat Imprez, liczby dostępnych Biletów, ceny Biletu i formy płatności są określane przez Organizatora.
 7. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora, Klient może uzyskać w Serwisie www.ticketclub.pl.
 8. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Klienta.
 9. Ticket Group nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§7 Odwołanie imprezy lub zmiana terminu

 1. Ticket Group informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy, Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticket Group niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketclub.pl. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać taką informację drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy Klient powinien wysłać oświadczenie, które może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres bilety@ticketclub.pl lub na adres siedziby spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia informacji o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (link do pobrania oświadczenia,English version).
 4. W przypadku zwrotów wpłat dokonanych poprzez zewnętrzne systemy płatności, koszty wykonania tych operacji, leżące po stronie Klienta, nie będą zwracane.
 5. W przypadku zakupu Biletu w Serwisie należy odesłać zwracany Bilet na adres: TICKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 02-591, ul. Batorego 10.
 6. Wszelkie zwroty realizowane na rzecz Klienta będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych Klienta, a w przypadku rejestracji anonimowej po dokonaniu przez Klienta uzupełnienia swych danych wysyłając oświadczenie o którym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu.
 7. Ticket Group zastrzega, iż w przypadku, gdy dane Klienta występującego o zwrot budzą wątpliwości (np.: niezgodność danych Klienta występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu Ticket Group może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu.
 8. Zwroty realizowane będą na konta Klientów z których otrzymano płatność za Bilety. W przypadku zmiany danych do przeprowadzania zwrotu należności Klient zobowiązany jest do przesłania na adres wskazany w pkt ust. 4 niniejszego paragrafu aktualnych danych do przelewu bankowego (wzór formularza zwrotu,English version).
 9. Poza przypadkami określonymi powyżej, Klient nie ma prawa do zwrotu Biletu, jednak nie ujmuje to prawu Klienta do przekazania praw wynikających z nabycia Biletów innej osobie, za wyjątkiem Biletów imiennych lub gdy Organizator postanowi inaczej. W każdym przypadku Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiego przekazania.
 10. Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów oraz przekazywania Biletów. W takim przypadku odpowiednie informacje znajdą się w opisie danej Imprezy.
 11. Ticket Group wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym w zakresie zwrotu Biletów jest Organizator. Wobec powyższego Ticket Group związany jest oceną Organizatora co do zaistnienia przesłanek dokonywania zwrotu Biletów. W sytuacji, gdy Organizator poinformuje Ticket Group, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu Biletów za daną Imprezę lub nie przekaże na jego rzecz odpowiednich środków finansowych pozwalających na dokonanie zwrotów, Ticket Group niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wszelkie reklamacje i żądania z tytułu zwrotu Biletów należy kierować do Organizatora.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z zakupem Biletu w Serwisie www.ticketclub.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: klienci@ticketclub.pl lub pisemnie przesyłką rejestrowaną na adres TICKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Batorego 10.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Ticket Group następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Ticket Group nie jest Organizatorem imprez, na które sprzedaje Bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów Biletów, stosuje się postanowienia paragrafu 7 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nieuznania przez Ticket Group reklamacji Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev....

§9 Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Ticket Group materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Serwisie (w tym zdjęć i opisów Biletów) bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§10 Wejście w życie i zmiany

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Ticket Group zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

§11 Uwagi końcowe

 1. Ticket Group dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
Bilety kolekcjonerskie
Kup bilet kolekcjonerski drukowany
laserowo specjalnie dla Ciebie na
papierze o wysokiej gramaturze
i w kolorze.
Przeczytaj więcej
Ticket Alert
Zapisz się na Ticket Alert i jako
pierwszy otrzymuj powiadomienia
o koncertach Twoich ulubionych
artystów w pobliżu.
Przeczytaj więcej
Organizujesz wydarzenia? Potrzebujesz systemu sprzedaży biletów? Przejdź do strefy organizatora
Happysad - zdjęcie główne wydarzenia

Fan kupił bilet na
Happysad
17 minut temu